Nghiên cứu xử lý TSS và Độ Màu trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp lọc sinh học

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu xử lý TSS và Độ Màu trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp lọc sinh học

  • 1107
  • 28

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Khoa: Hóa Học

Chuyên ngành: Hóa Công Nghệ – Môi Trường

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh

Tài liệu miễn phí

Vui lòng Đăng nhập để tải xuống tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về nước rỉ rác
1.1.1. Sự hình thành nước rỉ rác
1.1.2. Đặc điểm nước rỉ rác
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần, tính chất nước rỉ rác
1.1.4. Ảnh hưởng của nước rỉ rác tới môi trường và sức khỏe con người
1.1.5. Đặc điểm bãi rác Nam Sơn
1.1.6. Các công trình nghiên cứu về xử lí nước rỉ rác
1.2. Tổng quan về chất rắn lơ lửng (TSS) và độ màu
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Ảnh hưởng của TSS và độ màu
1.2.3. Các công trình nghiên cứu xử lí TSS và độ màu
1.3. Tổng quan về phương pháp lọc sinh học
1.3.1. Phân loại phương pháp lọc sinh học
1.3.2. Phương pháp lọc sinh học với lớp vật liệu ngập trong nước
1.3.3. Ứng dụng của lọc sinh học trong xử lý môi trường

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm
2.3. Nội dung nghiên cứu

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông số chỉ tiêu ban đầu của nước rỉ rác
3.2. Kết quả chuẩn bị hệ lọc
3.3. Kết quả ảnh hưởng chế độ sục khí tới hiệu quả xử lý TSS
3.4. Kết quả ảnh hưởng của chế độ sục khí tới hiệu quả xử lý độ màu

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

zalo
0984842357